เฉลิมพระชนมพรรษานรานาถ
นบพระบาทเชิดบูชาวรานุสรณ์
ฉลองรัฐสีมาประชากร
ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เฉลิมพระชนมพรรษานรานาถ
นบพระบาทเชิดบูชาวรานุสรณ์
ฉลองรัฐสีมาประชากร
ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ